Langeskov BTK - Vedtægter

§ 1 Navn, hjemsted og adresse:

 • stk.1: Klubbens navn er Langeskov Bordtennisklub og er stiftet den 20. november 2012. Klubbens navn forkortes til LBTK.
 • stk. 2: Hjemsted: Kerteminde Kommune, Langeskov Skole, afd. Pilen
 • stk. 3: Adresse: Formandens.

§ 2 Indordning i forbund:

 • Klubben er gennem medlemskab af Fyns Bordtennis Union (FBTU) medlem af Dansk Bordtennis Union (DBTU). Klubben er underkastet de love og bestemmelser som disse forbund måtte fastsætte. Klubben kan tilslutte sig lokale idrætssamvirker.

§ 3 Formål:

 • stk 1: Klubben har til formål, at dyrke bordtennis på alle niveauer, styrke sammenhold, kammeratskab og personlig udvikling, samt udbrede interessen for og kendskabet til denne idrætsgren.

§ 4 Medlemskab

 • stk. 1: Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 6 år.
 • stk. 2: Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selv idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.
 • stk 3: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
 • stk 4: De første to træninger er gratis. Når man træner 3. gang er man automatisk medlem og skal betale sit kontingent.

§ 5 Indmeldelse:

 • stk. 1. indmeldelse skal ske via conventus.dk, der findes også et link på klubbens hjemmeside, til indmeldelse.
 • stk. 2: Medlemskabet er først gyldigt når kontingentet er betalt.
 • stk. 3: som medlemmer optages enhver bordtennisinteresseret, der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål, såfremt der er plads og bestyrelsen godkender optagelsen.

§ 6 Medlemskabets ophør:

 • stk 1: Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren eller formanden. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.
 • stk 2: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold taler herfor. Det ekskluderede medlem kan fordre sagen forelagt som et særskilt punkt på den følgende generalforsamling.

§ 7 Kontingent:

 • stk 1: Kontingentet, indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 8 Restance

 • stk 1: Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.
 • stk 2: Ved kontingentrestance ud over 2 måneder har bestyrelsen ret til, med 14 dages varsel, at udelukke vedkommende. Ingen der er ekskluderet på grund af restance, kan optages før restancen er betalt.

§ 9 Udelukkelse og eksklusion

 • stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
 • stk. 2: I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

§ 10 Ordinær generalforsamling:

 • stk 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.
 • stk 2: Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med 3 ugers varsel, ved opslag på klubbens opslagstavle på Langeskov skole, afd. Pilen og opslag på hjemmeside, samt pr. mail.
 • stk 3: Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.  Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
 • stk 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer der på dagen for generalforsamlingen er fyldt 16 år og som ikke er i kontingentrestance. Der kan stemmes ved fuldmagt og personligt fremmøde.
 • stk 5: En rettidig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 • stk 6: Det skal af indkaldelsen til generalforsamlingen fremgå, om der er forslag til vedtægtsændringer.
 • stk 7: Alle punkter på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Et forslag er forkastet ved eventuel stemmelighed.

§11 Dagsorden

 • stk 1: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
 1. 1
  Valg af dirigent og referent.
 2. 2
  Valg af stemmetællere.
 3. 3
  Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 4. 4
  Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
 5. 5
  Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 6. 6
  Fastsættelse af kontingent.
 7. 7
  Behandling af indkomne forslag.
 8. 8
  Valg af formand (i lige år).
 9. 9
  Valg af kasserer (i ulige år).
 10. 10
  Valg af bestyrelsesmedlemmer
 11. 11
  Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 12. 12
  Valg af revisor og revisorsuppleant.
 13. 13
  Eventuelt.

§ 12 Generalforsamlingens ledelse

 • stk 1: Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
 • stk 2:Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer at mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
 • stk 3:Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling:

 • stk 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet
 • stk. 2: Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
 • stk. 3: Afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling forudsætter, at der er tale om et eller flere klart angivne spørgsmål, som skal behandles af foreningens højeste myndighed (generalforsamlingen).

§ 14 Bestyrelsen - valg og sammensætning:

 • stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
 • stk. 2: bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer, herunder formanden eller kassereren, er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens handlinger føres protokol.
 • stk. 3: De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
 • stk. 4: Bestyrelsen består af en formand, kasserer, en næstformand og evt. 1-3 yderligere medlemmer og vælges for to år af gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og næstformanden er på valg i lige år, mens kassereren og evt. yderligere medlemmer er på valg i ulige år.
 • stk. 5: Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år.
 • stk. 6: Fraværende valgbare medlemmer kan vælges, når der foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post.  
 • stk. 7: Bestyrelsen træffer afgørelser med hensyn til foreningens aktiver, samt repræsenterer klubben udadtil.
 • stk. 8:Bestyrelsen konstituerer og supplerer sig selv.
 • stk. 9: Formand og kasserer må ikke dele bopælsadresse.

§ 15 Regnskab:

 • stk 1: Foreningens regnskab følger kalenderåret. Bestyrelsen skal inden udgangen af januar måned afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer pr. mail, sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
 • stk 2: Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskab.
 • stk 3: Foreningens regnskab og medlemsregister føres af kassereren på en af bestyrelsen godkendt måde.
 • stk 4: Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor efter regnskabsårets afslutning.
 • stk 5: Revisoren har til enhver tid ret til at revidere regnskabet.
 • stk 6: Klubbens midler, bortset fra en rimelig kassebeholdning, anbringes i sparekasse, bank eller girokonto efter bestyrelsens bestemmelse.

§ 16 Revision:

 • stk 1: På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen en revisor og revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i januar måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 • stk 2: Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og det kontrolleres at bilagene er i overensstemmelse med bogføringen, og at beholdninger og værdier er til stede.
 • Stk 3: Revisor foretager herudover over en vurdering af, om de afholdte udgifter er i overensstemmelse med foreningens formål, med bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutninger, og at de foretagne dispositioner i øvrigt er rimelige og ansvarlige.

§ 17 Tegning og hæftelse:

 • stk 1: Ved hæftelse tegnes foreningen udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening.Optagelse af lån skal godkendes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
 • stk 2: Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med den til enhver tid værende formue.

§ 18 Klubbens opløsning / opdeling:

 • stk 1: Forslag om klubbens opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af alle foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
 • stk 2: For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertale på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede der er til stede.
 • stk 3: Såfremt der træffes beslutning om klubbens opløsning skal den pågældende generalforsamling træffe beslutning om hvem klubbens eventuelle formue skal tilgå. Den må dog kun anvendes til formål, der tilgodeser idrætten i Langeskov. 
>